адрес Варна, ул. Дебър 22 телефон 0878/337512 / 0886/907515 работно време РАБОТНО ВРЕМЕ ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК 9:00-17:00Ч. ОТКРИЙТЕ НИ facebook
счетоводни услуги Варна
 

Абонаментно счетоводно обслужване


Абонаментно счетоводно обслужване

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие ще си спестите голяма част от ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства.
Вашите разходи ще се намалят, тъй като няма да се налага да поддържате счетоводен персонал във Вашия офис. Това ще Ви спести издръжката на работните места, заплати, осигуровки, специализиран счетоводен, ТРЗ и бизнес софтуер, както и абонаментни такси за актуализация му.
Ще спестите време и няма да сте ангажиран пряко във всеки детайл от организацията на счетоводната отчетност. Това ще Ви позволи да отделите по-голямо внимание на управлението на Вашия бизнес.Нашият пакет за пълно абонаментно счетоводно обслужване включва:

1. Счетоводство

    Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;
    Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
    Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;
    Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);
    Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
    Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя;
    Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
    Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Доверителя;
    Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки в различни популярни файлови формати (.pdf, .doc, .xls) с възможност за обмяна на информация по електронен път
    Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;
    Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
    Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;
    Отчитане на материалните запаси;
    Следене на складова наличност;
    Консултации по счетоводни въпроси;
    Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
    Съставяне на годишни счетоводни отчети;
    Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя;
    Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.

2. Личен състав и ТРЗ

    Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител;
    Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;
    Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;
    Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (Д1), информация за дължимите осигуровки (Д6), както и подаването им по електронен път към НАП;
    Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
    Създаване на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета;
    Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ;
    Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя, които да послужат пред НОИ, Бюро по труда, НАП, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустанове­ните срокове, след депозиране на писмено искане от страна на Доверителя;
    Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя;
    Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.

3. Данъци

    Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;
    Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;
    Попълване и подаване на данъчни декларации;
    Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;
    Данъчни консултации.

4. Годишно приключване

    Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения;
    Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път;
    Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;
    Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели - НАП, НСИ, Търговски регистър, Министерство на правосъдието и др.
публикуване на отчети online счетоводител

Меню
Начало
За нас
Политика за защита на личните данни
Контакти
Услуги
Счетоводни услуги
Консултации
Административни услуги
Полезна информация
Онлайн счетоводство
Полезно / Актуално
Отчети
Контакти
0878/337512
0886/907515
тел./факс: 052/699-639
е-mail: office@msvarna.com

2024, Всички права запазени.